NL / EN
Algemene voorwaarden
De website is eigendom van Standaard Boekhandel nv.
Maatschappelijke zetel: Industriepark Noord 28 A, 9100 Sint-Niklaas
Telefoonnummer: +32 (0) 78 100 078
E-mailadres klantendienst Standaard Studentshop: studentshop@standaardboekhandel.be
Ondernemingsnummer: BE 0426 396 954
RPR: Dendermonde

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de online Standaard Studentshop van Standaard Boekhandel nv (hierna ‘website’ genoemd). Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, verwijzen we graag naar onze klantendienst of de campuswinkel die aan de onderwijsinstelling verbonden is:


ANTWERPEN CAMPUS KDG ZUID
 
Adres: Brusselstraat 45 2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 03 361 05 64
E-mailadres Standaard Studentshop KDG: sb.antwerpencampusKDG@standaardboekhandel.be
 
Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Standaard Boekhandel nv, Industriepark Noord 28 A, 9100 Sint-Niklaas en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website (hierna 'de gebruiker' genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Voorwaarden voor verkoop via internet

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.
Standaard Boekhandel nv behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door Standaard Boekhandel nv pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De prijzen vermeld op de website zijn in overeenstemming met de afspraken die gemaakt worden met de onderwijsinstelling. Dit houdt in dat de prijs van sommige artikelen kan verschillen van de prijzen die Standaard Boekhandel nv hanteert buiten het circuit van Studentshop. De prijzen waaraan Standaard Boekhandel nv artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Als dit overeengekomen werd met de onderwijsinstelling, kunnen artikelen op kosten van de gebruiker verzonden worden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst. Bij bestelling van uitsluitend digitale artikelen (licentiecodes e.d.) worden geen verzendkosten aangerekend.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door Standaard Boekhandel nv geleverd kunnen worden zal Standaard Boekhandel nv het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag te vergoeden volgens de afspraken gemaakt met de school. De gebruiker bezorgt hiertoe zijn of haar rekeninggegevens aan de campuswinkel. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Standaard Boekhandel nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop, behalve op digitale artikelen en licenties, cursussen en boeken die ook digitaal beschikbaar werden gesteld en boeken met codes; zie verder). De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de bijgeleverde pakbon en het ingevulde retourdocument, op eigen kost terug te zenden naar Standaard Boekhandel Logistiek, Schoenstraat 6, 9140 Temse of af te geven in een Standaard Boekhandel in hun buurt/campuswinkel.
Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal Standaard Boekhandel nv de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. Tijdens piekmomenten kan de verwerking van de retour en de daar bijhorende terugbetaling iets langer duren.

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn (max. 7 werkdagen na levering) aan Standaard Boekhandel te melden. Klachten zullen door Standaard Boekhandel nv in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de klantendienst zullen door Standaard Boekhandel worden aanvaard. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Standaard Boekhandel steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

De gebruiker en Standaard Boekhandel nv aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Standaard Boekhandel nv door partijen worden aanvaard als bewijs.

De boekenbon van Standaard Boekhandel is een betaalmiddel. De boekenbon is niet geldig als betaalmiddel voor geschenkboxen, elektronica (o.a. Vivlio e-reader) en loterijproducten.

Voor digitale artikelen, boeken met codes geldt er geen retourrecht. Na ontvangst van de bestelling is het namelijk niet controleerbaar of digitale codes al dan niet gebruikt werden. Door deze artikelen te bestellen, doet de gebruiker afstand van zijn retourrecht voor deze artikelen.

Bij teruggave van dubbel bestelde boeken en cursussen gebeurt de vergoeding door een tegoedbon mits het artikel zich nog in de originele verpakking bevindt en deze niet geopend is.

Verplichte titels worden niet teruggenomen met uitzondering van uitschrijving of verandering van opleiding. Ook hier geldt het retourrecht enkel als het artikel zich nog in de originele verpakking bevindt en deze niet geopend is. Cursussen en boeken die ook digitaal beschikbaar gesteld worden door de onderwijsinstelling en uitgevers worden niet teruggenomen.

Annulatie wordt enkel toegestaan zolang de bestelling niet verwerkt is. Bij uitschrijving of verandering van richting kan een terugbetaling mits voorleggen van een uitschrijvingsbewijs.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Standaard Boekhandel nv of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Standaard Boekhandel nv, Industriepark Noord 28 A, 9100 Sint-Niklaas.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Standaard Boekhandel nv levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Standaard Boekhandel nv kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Standaard Boekhandel nv niet als bindend worden beschouwd.


Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via studentshop@standaardboekhandel.be. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Standaard Boekhandel nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Standaard Boekhandel nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Sint-Niklaas.

Raadpleeg ook de privacydisclaimer.