NL / EN

Algemene voorwaarden

De website is eigendom van Standaard Boekhandel nv.

Maatschappelijke zetel: Industriepark Noord 28 A, 9100 Sint-Niklaas
Telefoonnummer: +32 (0) 78 100 078
E-mailadres klantendienst Standaard Studentshop: studentshop@standaardboekhandel.be

Ondernemingsnummer: BE 0426 396 954
RPR: Dendermonde

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de online Standaard Studentshop van Standaard Boekhandel nv (hierna ‘website’ genoemd). Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, verwijzen we graag naar onze klantendienst.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Standaard Boekhandel nv, Industriepark Noord 28 A, 9100 Sint-Niklaas en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website (hierna 'de gebruiker' genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Voorwaarden voor verkoop via internet

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

Standaard Boekhandel nv behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door Standaard Boekhandel nv pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Standaard Boekhandel nv streeft ernaar om op de website dezelfde prijzen te hanteren als deze die van toepassing zijn in haar fysieke winkels. De prijzen waaraan Standaard Boekhandel nv artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst. Bij bestelling van e-books worden geen verzendkosten aangerekend.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door Standaard Boekhandel nv geleverd kunnen worden zal Standaard Boekhandel nv het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Standaard Boekhandel nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop, behalve op e-books (zie verder). De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur en het ingevulde retourdocument, terug te zenden naar Standaard Boekhandel Logistiek, Schoenstraat 6, 9140 Temse. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal Standaard Boekhandel nv de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. Wat betreft artikelen voorzien van een veiligheidsverpakking (multimedia-artikelen, cadeaubonnen, …), zal een retour door Standaard Boekhandel nv slechts worden aanvaard wanneer deze verpakking ongeopend is.

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Standaard Boekhandel te melden. Klachten zullen door Standaard Boekhandel nv in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de klantendienst zullen door Standaard Boekhandel worden aanvaard. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Standaard Boekhandel steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

De gebruiker en Standaard Boekhandel nv aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Standaard Boekhandel nv door partijen worden aanvaard als bewijs.

De boekenbon van Standaard Boekhandel is een betaalmiddel. De boekenbon is niet geldig als betaalmiddel voor geschenkboxen, elektronica (o.a. tolino e-reader) en loterijproducten.

Voor e-books geldt er geen retourrecht. Bij bevestiging van een e-bookbestelling is de gebruiker er immers toe gehouden zich akkoord te verklaren om de downloadlinks onmiddellijk te ontvangen. Door deze voorwaarde te aanvaarden doet de gebruiker afstand van zijn retourrecht voor e-books.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Standaard Boekhandel nv of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Standaard Boekhandel nv, Industriepark Noord 28 A, 9100 Sint-Niklaas.

Beperking van aansprakelijkheid

Standaard Boekhandel nv levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Standaard Boekhandel nv kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Standaard Boekhandel nv niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via studentshop@standaardboekhandel.be. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Standaard Boekhandel nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Standaard Boekhandel nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Sint-Niklaas.

Raadpleeg ook de privacydisclaimer.